تبلیغات کلیکی گوگل

پلن۲۰ دلاری

۴۰۰ تا ۲۰۰۰ کلیک
تعداد نامحدود کلید واژه
مدیریت و اجرای تبلیغات
مشاوره کلمات کلیدی
گزارش هفتگی

پلن ۵۰ دلاری

۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کلیک
تعداد نامحدود کلید واژه
مدیریت و اجرای تبلیغات
مشاوره کلمات کلیدی
گزارش هفتگی

پلن ۱۰۰ دلاری

۲۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کلیک
تعداد نامحدود کلید واژه
مدیریت و اجرای تبلیغات
مشاوره کلمات کلیدی
گزارش هفتگی

پلن ۲۰۰ دلاری

۴۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ کلیک
تعداد نامحدود کلید واژه
مدیریت و اجرای تبلیغات
مشاوره کلمات کلیدی
گزارش هفتگی